Vragen en antwoorden

De bedrijfsrevisor wordt aangesteld door de algemene vergadering.  Bij die instellingen waar er geen algemene vergadering is, diende deze door de Vlaamse regering te worden aangesteld.  Dit was geregeld in artikel 13, §1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.   Door de opheffing in het Rekendecreet van de wet van 16 maart 1954 is, over wie een bedrijfsrevisor aanstelt bij instellingen waar geen algemene vergadering is, een vacuüm ontstaan.  Om dit euvel op te lossen wordt in het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2013 een aan

Het Rekendecreet stelt in artikel 50, §1 dat de overheidsopdracht voor het certificeren van de jaarrekeningen door bedrijfsrevisoren, door de diensten van het Vlaams ministerie, bevoegd voor het financiële en budgettaire beleid, die belast zijn met de opmaak en consolidatie van de algemene rekeningen, gecoördineerd worden.  In casu is dit de afdeling Financiële Diensten en Rapportering van het departement Financiën en  Begroting (FDR).

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft in 2012 twee omzendbrieven naar haar leden gestuurd, waarin onder andere volgende zaken worden opgelegd :

Het besluit controle en single audit vermeldt dat de bedrijfsrevisor vastgestelde fraude en inefficiënties moet rapporteren.  De bedrijfsrevisor moet niet zelf expliciet op zoek gaan naar fraude en inefficiënties, maar indien hij of zij deze tijdens zijn of haar controlewerkzaamheden vaststelt moet de bedrijfsrevisor deze wel rapporteren.

In deze situatie zal de entiteit dus geen begrotingsuitvoeringsrekening, die is afgestemd op een bij het Vlaams parlement ingediende begroting, kunnen voorleggen.  Uit de verslaggeving van de bedrijfsrevisor zal deze situatie blijken.  De bedrijfsrevisor zal  in zijn verslag, over de uitvoering van de begroting, aangeven dat de rechtspersoon over geen aan het Vlaams Parlement overgemaakte begroting beschikt, maar de bedrijfsrevisor zal anderzijds wel kunnen oordelen over de overeenstemming van de begrotingsuitvoeringsrapportering met de jaarrekening.

Iedere situatie is anders.  Daarom dient iedere entiteit hierover afspraken met zijn bedrijfsrevisor te maken.  Er worden aan de bedrijfsrevisor bijkomende werkzaamheden gevraagd in het kader van de uitvoering van de begroting en de ESR.  Anderzijds zal een bedrijfsrevisor, op basis van het besluit controle en single audit en de afspraken die er ondertussen met de andere controleactoren zijn gemaakt, zijn controlewerkzaamheden kunnen beperken.  Belangrijke voorwaarden zijn : de rechtspersoon heeft een zeer goede administratieve organisatie en het concept single audit is ingevoerd.  Om dit l

Het permanent dossier/financiële informatie is opgezet door de afdeling Financiële Diensten en Rapportering van het departement Financiën en Begroting (FDR) en is opgevat als website Repertorium van de Vlaamse rechtspersonen.

Conform het besluit Controle en Single Audit, bestaat het permanent dossier uit 3 delen: algemene informatie, publieke financiële informatie en vertrouwelijke financiële informatie: 

Elke entiteit kan de aanpak van risicomanagement vrij kiezen.  IAVA engageert zich om verdere sensibiliseringsacties over risicomanagement op te zetten en zal de entiteiten, die binnen haar bevoegdheid vallen, hierover aanspreken en desgevallend ondersteunen.  Het is uiteraard de entiteit zelf die het risicomanagement moet opzetten.

Artikel 3§3 van het besluit controle en single audit bepaalt dat elke entiteit haar contracten en overeenkomsten op een gestructureerde wijze bijhoudt.  Zij verleent de controleactoren, alsook het Rekenhof, toegang tot die informatie.  In principe zou men er mogen van uitgaan dat elke entiteit alle voor haar belangrijke documenten reeds op een gestructureerde wijze bijhoudt.  Het is evenwel belangrijk dat alle belangrijke contracten en overeenkomsten ook vanuit auditoogpunt gemakkelijk kunnen geraadpleegd worden.   Dit gebeurt dus op een manier zodanig dat een audit trail gemakkelijk kan te

Vragen met betrekking tot het besluit controle en single audit of handleiding over de boekhoudregels kunnen gericht worden aan : orafinhelpdesk2323@fb.vlaanderen.be  .   

Onder welke ESR subcategorie (3e positie) u uw interrelatie met een andere rechtspersoon binnen de consolidatiekring van de Vlaamse overheid moet rapporteren, kan u terugvinden via de consolidatietool Vlaamse overheid, in onderstaande lijst of kan u navragen via rechtspersonen@fb.vlaanderen.be.

Voor Hoger Onderwijs geldt vanaf 2017 een nieuwe regeling, afhankelijk van begrotingsartikel: voor de details verwijzen we naar de begrotingsinstructies binnen VO-net.

Wanneer moet ik welke gegevens aanleveren?

Hieronder kan je een algemeen overzicht terugvinden voor rapportering rond uitvoeringsgegevens (begroting - uitvoering - prognose).

Voor elke rapportering word je expliciet aangeschreven. Naast onderstaande, worden verwijlinteresten per kwartaal opgevraagd per mail en zijn adhoc bevragingen altijd mogelijk.